خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان- کلیه شماره‌های خبرنامه
دهمین شماره خبرنامه مرکز بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
نشانی مطلب در وبگاه خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان:
http://internationalnews.iut.ac.ir/find.php?item=1.45.59.fa
برگشت به اصل مطلب