خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/14 | 
مدیرمسئول
دکتر سیما فاخران اصفهانی
مدیر مرکز روابط بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان
سردبیر
ندا شمس
کارشناس ارشد مرکز روابط بین الملل صنعتی اصفهان
مسئول تهیه ی اخبار و طراحی صفحات 
نسیم یزدیان پور
کارشناس مرکز روابط بین الملل صنعتی اصفهان
ویراستار
محمد باقری
کارشناس مرکز روابط بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان
نشانی مطلب در وبگاه خبرنامه بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان:
http://internationalnews.iut.ac.ir/find.php?item=1.41.23.fa
برگشت به اصل مطلب